Memorial Artwork  

 BACK    NEXT 

Page: 1/1
Apostle Iakovos the Zebedahias
Twelve Busts of Apostles